הנך מאשר כי שימושך בשרותי "בוס בעלי מקצוע" מהווה הסכמה לתנאי ההסכם כפי שיעודכנו ו/או ישונו אם הזמן, בין אם אתה לקוח המחפש בעל מקצוע או נותן שרות המחפש בעל מקצוע. הנך מאשר כי קראת את תקנון האתר "בוס בעלי מקצוע" והנך מאשרה.

האתר "בוס בעלי מקצוע" מנוהל ע"י חברת "אלידור" המפעילה אתר לדירוג בעלי מקצוע המעבירים מידע אודות בעלי מקצוע: דירוג בעל המקצוע, המלצות של לקוחות, תמונות ותוכן.

אחריות הלקוח

ידוע לי כי האתר "בוס בעלי מקצוע" משמש אך ורק דרך להעברת מידע למשתמשי האתר "בוס בעלי מקצוע", המידע אודות בעל המקצוע נוצר ע"י בעל המקצוע עצמו וכמו כן חוות הדעת נוצרו ע"י משתמשים שסיפקו מידע על שביעות רצונם. על המשתמש מומלץ לעשות בדיקה גם בעצמו באתרים אחרים ביחס לבעל המקצוע. "בוס בעלי מקצוע" אינם מבצעים בירורים ובדיקות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם, חוות הדעת הנוצרו ע"י המשתמשים או כל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו לוקח אחריות לכל אלה.

רישום לאתר

בכדי להירשם ולפתוח כרטיס עסק באתר, תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך אשר יופיעו באתר כדי לספק למשתמשי האתר, מילוי טופס "הוספת עסק" מהווה הסכם לתקנון זה. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, ונכון אודותיך.. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע במקרה של שינויים.

בוס בעלי מקצוע שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר.

תכנים ותמונות שיפורסמו בכרטיס העסק שפתחת באתר יהיו חשופים לכלל גולשי האתר "בוס בעלי מקצוע". "בוס בעלי מקצוע" לא תישא אחריוןת כלפי המשתמש ביחס לחוות דעת אשר יתקבלו, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמש או לבעל המקצוע.

יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא ההמלצות יהיה רשאי להציג את טענתו כלפי המלצה שאינה אמיתית ובאם נראה לנכון, נמחק את התגובה.

"בוס בעלי מקצוע" רשאית למחוק את כרטיס העסק בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה.

זכויות יוצרים

בעצם הרשמתך לאתר, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

"בוס בעלי מקצוע" לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע שיפורסמו ע"י בעלי המקצוע באתר, לרבות תוכן, חוות דעת, תמונות והמלצות.

הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

אבטחת מידע

"בוס בעלי מקצוע" מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "בוס בעלי מקצוע" אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "בוס בעלי מקצוע" לא מתחייב שהשירותים של "בוס בעלי מקצוע" יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

"בוס בעלי מקצוע" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

[rlb_sms_with_mesereser_form]