ברוך בואך לאתר "בוס בעלי מקצוע" מקבוצת 'אלידור' (להלן: "החברה").

אישור והסכמה לשימוש באתר

תקנון זה מאגד בתוכו את התנאים בהם החברה מספקת שירות, גם לבעלי מקצוע אשר מציעים שירות באתר וגם ללקוחות אשר מחפשים אחר בעלי מקצוע כגולשים באתר. השימוש שלך באתר מהווה את אישורך לכך שקראת תקנון זה ואת הסכמתך לכך כי הוא מקובל עליך.

פתיחת כרטיס עסק

הבהרה: למען הסר ספק, החברה פועלת בתחום האפליקציות והאתרים המרכזים בעלי מקצוע. החברה לא מספקת את השירותים בפועל.

פרטי עסק / בעלי מקצוע ואחריות

הפסקת השירות לבעלי מקצוע

הסכמת בעלי מקצוע בנושא זכויות יוצרים

כבעל המקצוע / נותן השירות שעשה שימוש באתר בכל שלב או זמן שהם, זוהי התחייבותך והצהרתך כי:

הסכמת כלל גולשי ומשתמשי האתר

לפני ביצוע כל פעולה באתר, גולשי האתר העושים בו שימוש מצהירים כי מובן להם כי:

הבהרה: מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה על כל חלקיו, השימוש באתר מהווה את הסכמתם של גולשי האתר לפטור את החברה ואת כלל עובדי ומנהלי החברה, כמו גם את מפעילי האתר, מכל אחריות על כל נזק שיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע שיימסר להם באתר, בין אם מדובר על נזק ישיר או עקיף.

התחייבות לפיצויים מצד כלל גולשי ומשתמשי האתר

משתמשי האתר בכללותם מתחייבים לפצות ולשפות את החברה וכן כל מי שמטעמה לרבות בעלי המניות של החברה, מנהלי החברה ועובדיה וזאת בגין כל זנק שיגרם לה בעקבות הפרת התנאים הכתובים בתקנון זה. הנזק, ככל שיגרם, יכלול אובדן רווחים של החברה, הפסדים כספיים, תביעה או דרישת תשלום מצד גורם שלישי כולל הוצאות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט בגין ההפרות של התנאים בתקנון זה.

גלישה בטוחה

האתר מקפיד על נהלי אבטחת מידע גבוהים ועושה שימוש במערכות מתקדמות לשם גלישה בטוחה. עם זאת, על אף הקפדנות של מערכות אלה, גם מערכות מתקדמות עלולות להיות פגיעות לפלישה על ידי גורמים בלתי מורשים ועל כן אין האתר מתחייב כי כלל השירותים בו הנם מוגנים באופן נחרץ מפני סיכונים מאת גורמים אלה.